Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Algemene voorwaarden

Csign Sports,
kantoorhoudende te Bonksel 1, 5721 TP Asten.
Gedeponeerd op 14 juli 2009 bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 17257773

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of koop- en verkoopovereenkomsten van Csign Sports, gevestigd te Asten, hierna te noemen Csign Sports. De klant/koper wordt hierna aangeduid als wederpartij. Eventuele andere voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen genoemde partijen gesloten overeenkomst indien beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk met deze voorwaarden hebben ingestemd. Indien de wederpartij de aanbieding of bevestiging van aanbieding, als bedoeld in deze voorwaarden, zonder latere opmerkingen aanvaardt en onder zich houdt, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De mogelijkheid dat een bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

2.1

Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of koop- en verkoopovereenkomsten en aanvullingen daarop/wijzigingen daarvan worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Csign Sports.

Artikel 3: Levering/verrichte werkzaamheden

3.1

Levering geschiedt af fabriek. Opgegeven levertijden en termijn waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn voor levering/oplevering van werk dient Csign Sports vervolgens schriftelijk aansprakelijk te worden gesteld.

3.2

In geval van deeloplevering/oplevering van werk zal elke opleverings/opleveringsfase als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.

3.3

Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt Csign Sports zich het recht voor, nadat zij de wederpartij aansprakelijk heeft gesteld en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn, de voor de uitvoering van de werkzaamheden aangeschafte kleden/materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het vorenstaande laat de verplichting van de wederpartij tot betaling van de koopprijs onverlet.

Artikel 4: Voortgang, uitvoering van de werkzaamheden

4.1

Indien de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Csign Sports niet normaal of zonder onderbreking kunnen verlopen, behoudt Csign Sports zich het recht voor de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.2

Alle door Csign Sports op aanvraag van de wederpartij gemaakte kosten zullen volledig aan laatstgenoemde in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Reclames/Retournering zendingen na transport

5.1

Onmiddellijk na aflevering van de tapijten is de wederpartij verplicht deze te controleren. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd dienen deze op de vrachtbrief en/of afleverbon te worden aangetekend en binnen 24 uur aan Csign Sports te worden gemeld, zulks onmiddellijk gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

5.2

Indien bovenbedoelde reclame niet binnen de in 5.1 genoemde termijnen aan Csign Sports is gemeld, wordt ervan uitgegaan dat de artikelen in goede staat zijn ontvangen.

5.3

Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Csign Sports dient in staat te worden gesteld de claim te onderzoeken.

5.4

Indien de kleden bij aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of omgebouwd, beschadigd of opnieuw verpakt, vervalt elk recht op reclame. 5.6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld overeenkomstig artikel 6.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/Garantie

6.1

Csign Sports kwijt zich met toewijding van haar taak zoals van iedere onderneming binnen haar bedrijfstak mag worden verwacht, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze is veroorzaakt door een grove fout/grove nalatigheid en/of opzet van Csign Sports. Een soortgelijke beperking geldt voor werknemers en/of derden die door Csign Sports bij de uitvoering van haar activiteiten worden ingeschakeld.

6.2

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Csign Sports aansprakelijk kan worden gesteld voor vergoeding van schade beperkt tot 5 jaar voor vloerkleden tegen verkleuring en UV-licht degradatie en 2 jaar vanaf productgarantie tegen loslaten van vezels. Voor hockeysticks is de garantie 4 maanden vanaf het moment van aankoop. Garantie is alleen voor stickbreak als gevolg van productiefouten. Natuurlijke beschadigingen aan haak en print als gevolg van het spelen van hockey vallen buiten deze aangeboden garantie.

6.3

Voor vloerkleden geldt deze garantie voor geconstateerde vroegtijdige slijtage als gevolg van verlies van pool door geringe sterkte of onvoldoende verankering van de garens. Schade als gevolg van overmatige mechanische krachten en/of klauwen door huisdieren vallen buiten deze garantie. Bij melding van een klacht dient een aankoopfactuur te worden overlegd. Ondertapijt wordt direct met het tapijt verpakt en zonder extra kosten verzonden. Bij het niet plaatsen van ondertapijt, met name op harde vloeren, is Csign Sports niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de ondervloer. Afhankelijk van de gekozen kwaliteit is een maattolerantie mogelijk van 1 – 2 %.

6.4

Klachten over de stapel bij levering: Ondanks een grondige eindcontrole van de verwerkte productieorders kan het voorkomen dat tijdens deze controle kwaliteitsaspecten aan de aandacht zijn ontsnapt. Indien de eindgebruiker daarom bij de levering/het leggen van de tapijten onregelmatigheden constateert met betrekking tot het uiterlijk van de pool of met betrekking tot de afmetingen waarin deze werd geleverd, dient hij of zij dit onmiddellijk te melden en het tapijt vanaf dat moment ongebruikt te laten.

6.5

Kleurafwijking ten opzichte van de standaardkleur: Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van het standaardstaal kunnen voorkomen en zijn binnen redelijke marges te accepteren.

6.6

Paalrotatie: Uitdrukkelijk zij vermeld dat schaduwwerking en soortgelijke optische effecten ten gevolge van paalrotatie nimmer de basis voor een klacht zullen zijn en derhalve niet voor compensatie in aanmerking komen.

6.7

Csign Sports staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en duurzaamheid van de geleverde zaken; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

6.8

Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 5 is de aansprakelijkheid van Csign Sports – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde artikelen, dan wel tot de prijs voor de uit te voeren werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

6.9

De wederpartij verliest zijn rechten jegens Csign Sports en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Csign Sports tegen iedere aansprakelijkheid van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. Voornoemde schade het gevolg is van ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met de instructies van Csign Sports en/of ondeskundige opslag door de wederpartij (vloerkleden dienen horizontaal en in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de geleverde vloerkleden. b. Voornoemde schade is het gevolg van het door de wederpartij niet handelen conform de door Csign Sports verstrekte instructies en/of adviezen. c. Voornoemde schade is het gevolg van fouten en/of onjuistheden in de door of namens de derde aan Csign Sports verstrekte en/of voorgeschreven informatie, schema’s en dergelijke.

Artikel 7: Betaling

7.1

Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum; ook wanneer levering niet kan plaatsvinden conform artikel 4.

7.2

Indien een factuur niet of niet volledig is betaald op het moment dat de betalingstermijn, als bedoeld in lid 1 en 2, is verstreken zal de wederpartij, na een laatste aanmaning van Csign Sports te hebben ontvangen, de kosten die verbonden zijn aan het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en executiemaatregelen, waaronder tevens begrepen de kosten van een faillissementsaanvrage, voor zijn rekening nemen. In dit geval is de tegenpartij een minimumbedrag verschuldigd ter hoogte van vijftien (15) procent van het totaal van de oorspronkelijke en de vertragingsrente.

7.3

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Csign Sports bevoegd de nakoming van haar met de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering van de zaken/uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheden hiervoor zijn gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Csign Sports het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7.4

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een recentere factuur.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1

Geleverde en nog te leveren vloerkleden blijven eigendom van Csign Sports tot het moment dat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Csign Sports heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit betaling van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die leveringen verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schade wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen.

8.2

De wederpartij is verplicht Csign Sports onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op kleden die vallen onder het eigendomsvoorbehoud conform dit artikel.

Artikel 9: Zekerheid/warrantage

9.1

Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of te gebruiken voor het vestigen van een onvervreemdbaar retentierecht, en/of op te slaan zaken in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijnerzijds. In dat geval kan Csign Sports onmiddellijk en zonder aansprakelijk te worden gesteld, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Csign Sports op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Artikel 10: Annulering/Ontbinding

10.1

De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6:265 BW of op grond van andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering is overeengekomen conform onderstaand artikel-onderdeel.

10.2

Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Csign Sports daarmee akkoord gaat. Indien niet schriftelijk is overeengekomen is de wederpartij aan Csign Sports de koopprijs (aanneemsom) verschuldigd en is hij verplicht de reeds bestelde zaken af te nemen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Csign Sports in een dergelijk geval.

10.3

Reeds door de wederpartij gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11: Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

11.1

Op de tussen Csign Sports en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten zullen eveneens worden beslecht naar Nederlands recht.